Forecasts

Metro region


Minneapolis-St. Paul

Today

Good

Ozone
Mon

Good

Ozone
Tue

Good

Ozone

North Metro

Today

Good

Ozone
Mon

Good

Ozone
Tue

Good

Ozone

South Metro

Today

Good

Ozone
Mon

Good

Ozone
Tue

Good

Ozone

Northwest region


Detroit Lakes

Today

Good

Ozone
Mon

Good

Ozone
Tue

Good

Ozone

Moorhead

Today

Good

Ozone
Mon

Good

Ozone
Tue

Good

Ozone

Red Lake

Today

Good

Particles
Mon

Good

Particles
Tue

Good

Particles

Northeast region


Duluth

Today

Good

Particles
Mon

Good

Particles
Tue

Good

Particles

Ely

Today

Good

Ozone
Mon

Good

Ozone
Tue

Good

Ozone

Fond du Lac

Today

Good

Ozone
Mon

Good

Ozone
Tue

Good

Ozone

Grand Portage

Today

Good

Ozone
Mon

Good

Ozone
Tue

Good

Ozone

Virginia

Today

Good

Ozone
Mon

Good

Ozone
Tue

Good

Ozone

Central region


Brainerd

Today

Good

Ozone
Mon

Good

Ozone
Tue

Good

Ozone

Leech Lake Nation: Cass Lake

Today

Good

Particles
Mon

Good

Particles
Tue

Good

Particles

Mille Lacs

Today

Good

Ozone
Mon

Good

Ozone
Tue

Good

Ozone

St. Cloud

Today

Good

Ozone
Mon

Good

Ozone
Tue

Good

Ozone

South region


Marshall

Today

Good

Ozone
Mon

Good

Ozone
Tue

Good

Ozone

Rochester

Today

Good

Particles
Mon

Good

Particles
Tue

Good

Particles

Winona

Today

Good

Ozone
Mon

Good

Ozone
Tue

Good

Ozone